Chương 2: Phương pháp dạy lấy sinh viên làm trọng tâm có những vấn đề gì ? Tác giả: Laura L. Harris và Jill Clutter Võ Thị Hà phỏng dịch, lược dịch, tổng hợp từ Quyển “Pharmacy Education – What matters in learning and teaching” của Lynne M. Sylvia, Judith T. Barr Nhóm dịch sách