Menu

Xây dựng khuyến cáo về thực hành tốt theo phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa”

Nguồn: http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-01/fiche_consensus_formalise.pdf Dịch: DS. Đào Thu Trang, DS. Võ Thị Hà   Tài liệu này giới thiệu một cách hệ thống phương pháp xây dựng các khuyến cáo thực hành tốt theo phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa” MÔ TẢ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP Phương