DƯỢC ĐỘNG HỌC Ở BỆNH NHÂN BÉO PHÌ Nguồn: Luc EC De Baerdemaeker, Eric P Mortier, Michel MRF Struys. Pharmacokinetics in obese patients. Oxford Journals. Link: http://ceaccp.oxfordjournals.org/content/4/5/152.full Dịch: SVD. Nguyễn Xuân Quý, ĐH Dược Hà Nội Hiệu đính: DS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, BV Đa Khoa Đà Nẵng Một trong những vấn đề trong việc